POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Societatea Selone SRL este operator de date cu caracter personal prin aceea că activitatea ce o desfășoară în domeniul serviciilor implică și prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice. Protecția acestora reprezintă unul din obiectivele prioritare ale societății și, în acest sens, sunt aplicate măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare.

Identitatea și datele de contact ale Operatorului

 Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor și în conexiune cu prezenta politică de prelucrare a datelor revine Selone SRL, o entitate juridică de drept român, constituită și funcționând în baza legilor românești, cu sediul în str. 9 Mai nr. 33, municipiul Bacău, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J4/1720/2008 și având cod unic de identificare RO24505272.

Noțiunea de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Persoane fizice. Pentru oferirea serviciilor și pentru a colabora cu persoane fizice avem nevoie de datele cu caracter personal necesare respectării obligațiilor legale care ne reglementează activitatea, respectiv: date de identificare (nume, prenume, data nașterii, locul nașterii, semnătura, seria si numărul actului de identitate, adresa de domiciliu), date de contact (e-mail, telefon), informații rezultate în urma înregistrării video în cazul vizitării locațiilor societății Selone, IP și cookie pentru ca orice (potențial) client sau utilizator să poată accesa website-ul https://complexemd.ro/, datele furnizate cu ocazia completării formularului de contact disponibil pe același website și orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate și care sunt necesare desfășurării activității.

Candidați în vederea angajării: toate datele transmise de candidați cu ocazia procesului de recrutare organizat de Selone SRL în vederea angajării (adică datele indicate în Curriculum Vitae – CV).

Persoane juridice. În privința clienților persoane juridice, prelucrăm date despre persoanele fizice care au legătură cu societatea ce devine client al societății Selone, aceste persoane fizice fiind în fapt persoanele vizate de servicii, precum și datele persoanelor fizice care inițiază sau derulează relația cu noi în vederea contractării unor servicii.

Noțiunea prelucrării de date cu caracter personal

Prelucrarea înseamnă orice operațiuni de colectare, înregistrare, organizare, stocare, modificare, consultare, utilizare, transmitere, combinare, blocare, restricționare, ștergere, distrugere, arhivare a datelor cu caracter personal etc.

Având în vedere că societatea Selone prelucrează datele cu caracter personal transmise de candidații care participă la procesul de recrutare în vederea angajării, în acest context prin prelucrare se va înțelege, în general, primirea și consultarea CV-ului, contactarea candidatului, păstrarea și ștergerea CV-ului, după caz.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal  

Datele cu caracter personal aparțin clienților, colaboratorilor, reprezentanților prestatorilor de servicii, denumiți în limbaj de specialitate ”persoane vizate”, și sunt obținute de la aceștia sau mandatari ai acestora în momentul contractării unor servicii în legătură cu activitatea societății Selone. De asemenea, in cazuri limitate, anumite date personale mai pot fi obținute prin consultarea unor surse externe, cum ar fi autoritățile publice sau bazele de date publice.

Scopurile în care se prelucrează date sunt acelea de a furniza servicii clienților, de a respecta prevederile legislației în vigoare, de a prezenta serviciile prin intermediul website-ului https://complexemd.ro/ și pentru urmărirea intereselor legitime ale societății Selone – in ultimul caz, spre exemplu, cum se întâmplă în cazul supravegherii video a locațiilor în vederea asigurării securității persoanelor și bunurilor sau prelucrării datelor în vederea apărării drepturilor societății Selone.

În vederea recrutării angajaților, folosim datele din CV pentru a evalua aplicația/candidatura față de cerințele de angajare. Pentru derularea procesului de recrutare datele sunt folosite doar de către angajații societății Selone cu atribuții în recrutarea de personal.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

Societatea Selone prelucrează datele cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri prevăzute de art. 6 din RGPD: (i) executarea unui contract la care persoana vizată este parte (de exemplu, cum se întâmplă în cazul în care clientul solicită serviciile de cazare ale hotelului și societatea Selone prestează serviciile hoteliere) sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (de exemplu, cum se întâmplă când candidații depun CV-uri în vederea angajării), (ii) în vederea îndeplinirii unor obligații legale care ne revin, de exemplu pentru înregistrarea plăților în contabilitate, facturare, și (iii) pentru protejarea intereselor legitime, de exemplu, prin supravegherea video a locațiilor împotriva accesului neautorizat, distrugeri, furturi, acte cu violență ori pentru protejarea website-ului https://complexemd.ro/ împotriva utilizării neadecvate și pentru a răspunde la solicitările utilizatorilor și/sau eventualilor clienți, transmise prin intermediul formularului de contact disponibil pe website etc.

Obligativitatea comunicării datelor

Ca regula, Societatea Selone nu prelucrează date cu caracter personal pe baza consimțământului persoanelor fizice, astfel încât este necesară furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată pentru contractarea serviciilor, stabilirea relațiilor de colaborare, precum și pentru îndeplinirea de către societatea Selone a obligațiilor prevăzute de lege. În astfel de cazuri de necesitate a prelucrării datelor personale, orice refuz de comunicare a datelor va determina imposibilitatea colaborării sau furnizării serviciilor solicitate.

Și în cazul datelor din CV primite pentru procesul de recrutare avem nevoie de date pentru a evalua și selecta candidații în vederea angajării, iar refuzul comunicării acestora va pune societatea Selone în imposibilitate de a evalua candidatura.

Transferul de date

Pentru a ne desfășura activitatea sau îndeplini obligațiile legale ce ne revin este posibil să transmitem datele tale personale către autorități publice, organe judiciare, consultanți externi care ne acordă consultanță sau ne asistă în exercitarea și apărarea drepturilor în instanță ori permitem accesul la date unor persoane împuternicite, astfel cum se întâmplă cu furnizorii de servicii IT (mentenanță, folosire software), furnizorii de servicii turistice, furnizori de servicii de socializare, curierat sau audit, către care am externalizat anumite servicii, asigurându-ne însă că sunt instituite garanții adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Perioada de retenție a datelor personale

În vederea realizării scopurilor menționate mai sus, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Societatea Selone pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

În ceea ce privește datele furnizate în CV le vom păstra pe toată durata necesară desfășurării procesului de recrutare. În cazul în care candidatura nu a avut succes, datele furnizate în acest sens vor fi șterse.

Drepturile persoanei vizate de prelucrare

Societatea Selone desfășoară activitățile necesare de conformare cu prevederile legale pentru a răspunde solicitărilor persoanelor vizate în exercitarea drepturilor acestora, referitoare la activitatea de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal. În conformitate cu normele legale, lista completă a drepturilor persoanelor vizate este următoarea: 

  • dreptul la informare – adică dreptul de a solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  • dreptul la rectificare – posibilitatea de a rectifica sau completa datele personale inexacte;
  • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă dreptul de a obține ștergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • dreptul la restricționarea prelucrării – adică dreptul de a solicita restricționarea prelucrării in cazul contestării exactității datelor, precum si in alte cazuri prevăzute de lege;
  • dreptul de opoziție – înseamnă dreptul de împotrivire, in special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • dreptul la portabilitatea datelor – adică dreptul clientului de a primi, in anumite condiții, datele personale pe care le-a furnizat sau posibilitatea de a solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
  • dreptul de a depune plângere – adică posibilitatea de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • dreptul de retragere a consimțământului – in cazurile in care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul, clientul îl poate retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii rămânând in continuare valabilă.

Aceste drepturi pot fi exercitate fie individual, fie cumulat, printr-o cerere înaintată direct sau prin poștă la sediul nostru din str. 9 Mai nr. 33/A/1, Bacău, România sau la adresa de e-mail office@emdacademy.ro.

Mai multe informații privind exercitarea drepturilor indicate mai sus sunt disponibile pe website-ul Comisiei Europene Drepturi pentru cetățen – https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_ro.htmi [Nota: Va rog inlocuiti acest link cu un hyperlink pe website-ul emd]